Сказки (пер. с англ.; предисл. Аникста А.; худ. Бритвин В.)